กรุงเทพฯ เมษายน 2562 –   ปัจจุบันการคุ้มครองแรงงานถือเป็นเรื่องสำคัญที่ภาคธุรกิจชั้นนำให้ความสำคัญ

ล่าสุด บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยได้รับการรับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในด้านมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) ระดับพื้นฐาน

เพื่อรับรองถึง องค์กรที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน

โดย คุณวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5

เป็นผู้มอบใบรับรองให้กับ นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ณ อาคารธนภูมิ

สำหรับแนวทางปฏิบัติที่จะพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย  มรท. 8001-2553 นั้น

จะต้องประกอบด้วย กำหนดและประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน มีการแต่งตั้งทีมงานหรือคณะทำงาน

มีการประเมินสถานะ และการทำความเข้าใจกับบุคลากร รวมทั้งการจัดทำเอกสาร การนำไปใช้และปฏิบัติ

มีการตรวจติดตามภายใน และทบทวนระบบการจัดการ