อาคารธนภูมิ โดยบริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

ได้รับเครื่องหมายรับรองฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสาหรับอาคารธุรกิจ

ระดับเกรด A (Very Good Performance Building)

จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ในฐานะอาคารธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงาน ประจาปี 2561

 

นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

เปิดเผยว่า บริษัทฯ รู้สึกภาคภูมิใจที่อาคารธนภูมิได้รับฉลากประหยัดพลังงานดังกล่าว

เนื่องจากเป็นโครงการนาร่อง ซึ่งมีเพียง 31 อาคารสานักงานในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลฉลากรับรองนี้

เพราะเครื่องหมายรับรองฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานครั้งนี้ ถือเป็นการรับรองอาคารมาตรฐาน

ด้านบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

%d bloggers like this: