ระบบปรับอากาศ

การใช้เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)
ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ลดการใช้พลังงาน ในการผลิตน้ำเย็นเพื่อใช้ในระบบปรับอากาศ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

คำนึงถึงการรักษาทรัพยากรน้ำ ด้วยการบำบัดน้ำเสียจากภายใน อาคารก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก ช่วยลดการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ น้ำยาเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประหยัดพลังงาน

  • ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) สำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศภายในอาคารเพื่อการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • การใช้หลอดไฟแอลอีดี (LED) และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ T5 ในพื้นที่ส่วนกลางแทนการใช้หลอดไฟแบบเก่า ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า